Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Υποστήριξη Μισθοδοσίας & Ανθρωπίνου Δυναμικού

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Μισθοδοσία, Προσλήψεις, Απολύσεις κλπ.

  • Έγκαιρο και έγκυρο Μηνιαίος Υπολογισμό Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών εισφορών και έκδοση μηνιαίας απόδειξης πληρωμής
  • Διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών υποθέσεων (προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις κλπ)
  • Πίνακες εναλλαγής ωρών εργασίας, για περιπτώσεις εναλλασσόμενου ωραρίου
  • Υπολογισμός κοστολογίου πριν προχωρήσετε σε πρόσληψη
  • Καταστάσεις επιχορηγούμενου προσωπικού, σε περιπτώσεις επιχορηγήσεων
  • Διαχείριση SEPE net (πλατφόρμα Επιθεώρησης Εργασίας)

Γνωρίζοντας πως το ανθρώπινο δυναμικό  είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της επιχείρησης, αλλά και παράλληλα ότι το μισθολογικό κόστος είναι μια σημαντική δαπάνη, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα αυτό.
Έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις, λοιπές παροχές κ. α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των  υποχρεώσεων αυτών με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Share This