Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Τήρηση βιβλίων

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Τήρηση βιβλίων

  • Β κατηγορίας
  • Γ κατηγορίας

Στην περίπτωση που οι ανάγκες της επιχείρησής σας δε δικαιολογούν την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την τήρηση του λογιστηρίου σας στην έδρα σας, εφόσον η επιχείρησή σας διαθέτει το ανάλογο λογισμικό λογιστικής διαχείρισης. Στην περίπτωση που η εταιρεία σας δε διαθέτει το ανάλογο λογισμικό, αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων (Β ή Γ κατηγορίας) στην έδρα μας.

Κάθε φυσικό η νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υποχρεωμένο να τηρεί βιβλία Β ή Γ κατηγορίας σύμφωνα με τα παρακάτω:

Στη Β κατηγορία εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 1.500.000 ευρώ ενώ στη Γ εντάσσονται οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.500.000 ευρώ και υποχρεωτικά οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.

Υπόχρεοι Σε Τήρηση Βιβλίων

Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του Αστικού Κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική ε­πικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, γεωργική ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγ­γελμα καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες.

Share This