Υπηρεσίες Για επιχειρήσεις

Συμφωνητικά

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασιών

Ως Ιδιωτικά Συμφωνητικά Συνεργασιών ορίζεται η διμερής δικαιοπραξία μεταξύ συμβαλλομένων μερών, στα οποία ο νόμος επιτρέπει να συνάπτουν τη συγκεκριμένη σύμβαση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Με απλά λόγια, είναι η γραπτή συμφωνία μεταξύ δύο επιτηδευματιών, είτε φυσικών, είτε νομικών προσώπων, η οποία αποτυπώνεται σε έγγραφο λόγο.

Ποιοι είναι υπόχρεοι υποβολής των καταστάσεων των ιδιωτικών συμφωνητικών;

Υπόχρεος για την υποβολή της κατάστασης ιδιωτικών συμφωνητικών σύμφωνα με την παρ.16, του άρθ.8 του Ν. 1882/1990 είναι κάθε επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έρχεται σε συνεργασία με συμβαλλόμενο επιτηδευματία ή τρίτο για οποιαδήποτε συναλλαγή για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής.

Ποια είναι η προθεσμία υποβολής τους;

Οι καταστάσεις συμφωνητικών της παρ.16, του άρθ.8 του Ν. 1882/1990 υποβάλλονται μέσω taxisnet μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους και συμπεριλαμβάνουν τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

Εφόσον το αντικείμενο του συμφωνητικού δεν εμπίπτει στα προβλεπόμενα από την παρ.16, του άρθ.8 του Ν. 1882/1990, θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΟΥ στις προθεσμίες που έχουν οριστεί από τις διατάξεις που το προβλέπουν. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή προς το παρόν η ηλεκτρονική υποβολή των συμφωνητικών που προβλέπονται από άλλες διατάξεις νόμων.

Κατηγορίες Ιδιωτικών Συμφωνητικών τα οποία πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες ΔΟΥ:

1) Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν παροχή Υπηρεσίας – Εργασίας. Κάποια από τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που αφορούν παροχή υπηρεσιών, κατατίθενται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας εντός 10 ημερών από την υπογραφή τους.

2)Συμφωνητικά για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων με αξία άνω των 6.000€. Συγκεκριμένα, καθιερώθηκε η υποχρέωση για αυτόν που αναθέτει την εκτέλεση τεχνικού έργου, του οποίου το κόστος υπερβαίνει τις 6.000€, να γνωστοποιεί, πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου, στην αρμόδια ΔΟΥ τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέτει αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη του έργου.

3)Ιδιωτικά Συμφωνητικά – συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.

Share This