Υπηρεσίες Για ιδιώτες

Κάτοικοι Εξωτερικού

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού

Τελευταία έχει αλλάξει ριζικά το φορολογικό πλαίσιο για τους Κατοίκους Εξωτερικού, όπου κατά την αλλαγή φορολογικής κατοικίας αλλά και στην διατήρηση της ιδιότητας του κατοίκου εξωτερικού, το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στο φυσικό πρόσωπο. Αυτό προέκυψε με την εφαρμογή του ν.3943/2011, ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 61 και 76 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Ο στόχος του γραφείου μας είναι να αποτελέσει ένα απαραίτητο συνεργάτη για κάθε Έλληνα του εξωτερικού ο όποιος πρέπει να συνδιαλλαχθεί με το Ελληνικό Κράτος. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις των κάτοικων εξωτερικού προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. όπως:

 

 • Μεταφορά Α.Φ.Μ. στη Δου Κάτοικων Εξωτερικού
 • Ορισμός φορολογικού εκπροσώπου
 • Μεταβολή φορολογικής κατοικίας 
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Υποβολή σε ετήσια βάση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Υποβολή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας.
 • Παρακολούθηση και τακτοποίηση φορολογικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ως άνω δηλώσεις.
 • Έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες κ.α.

Επίσης σε συνεργασία με έμπειρους και αξιόπιστους συνεργάτες μας (νομικούς, συμβολαιογράφους) μπορούμε να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα διαχείρισης ακίνητων όπως:

 

 • Διαχείριση και παρακολούθηση εκμίσθωσης, καταβολής μισθωμάτων, κοινοχρήστων, επαγγελματικών ακίνητων και κατοικιών.
 • Εισπράξεις ανεξόφλητων ενοικίων, εξώσεις.
 • Κατάρτιση μισθωτηρίων, νομική εκπροσώπηση.
 • Συμβουλευτικές οικονομικές, φοροτεχνικές  υπηρεσίες  αγοράς, πωλήσεων, μεταβιβάσεων ακίνητων.
Share This