Υπηρεσίες Για ιδιώτες

Διεκπεραιώσεις σε εφορια, εφκα κλπ.

χρησιμεσ πληροφοριεσ

Αντιμετωπίζουμε κάθε διεκπεραίωση με αφοσίωση και αποτελεσματικότητα.

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων στην εφορία μπορούν να αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών / εκτέλεση διαδικασιών όπως: έκδοση κλειδάριθμου, έκδοση ΑΦΜ, δήλωση μεταβολής στοιχείων (αλλαγή ταυτότητας, δήλωση θανάτου κλπ), κατάθεση πινακίδων για προσωρινή ακινησία κ.α.

Ασφαλιστικά ταμεία

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων στα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών / εκτέλεση διαδικασιών όπως: έκδοση κλειδάριθμου, επιστροφή ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών, θεώρηση βιβλιαρίου,  διακοπή ασφάλισης, εγγραφή ή επανεγγραφή στον εφκα κ.α.

Επιχειρήσεις

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων για επιχειρήσεις μπορούν να αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών όπως: διακοπή ατομικού επιτηδεύματος-επιχείρησης, έναρξη ατομικής επιχείρησης, έναρξη υποκαταστήματος, μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κα

Πιστοποιητικών

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων πιστοποιητικών μπορούν να αφορούν την την έκδοση πιστοποιητικών / και την εκτέλεση διαδικασιών όπως: πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, περί μη δημοσίευσης διαθήκης, μετάφραση πιστοποιητικών από το Υπ.Εξ, πιστοποίηση με τη σφραγίδα της Χάγης κα

Share This